مطالعات مالی در طرح توجیهی

مطالعات مالی در طرح توجیهی,آناليز شاخص های مالی طرح توجيهی

مطالعات مالی در طرح توجیهی در واقع قلب تپنده طرح و عملا مهمترين قسمت آن است...

آناليز شاخص های مالی طرح توجيهی

بخش مالی: قلب تپنده هر طرح و پروژه اقتصادی

بخش مالی در واقع قلب تپنده طرح و عملا مهمترين قسمت آن است.اينجاست كه بايد دقيقا توضيح داده شود انجام يك طرح از صفر تاصد چقدر هزينه دارد؟رقم دقيق هزينه ودر آمد يك طرح چقد است؟ و آيا اساسا طرح سود آور است؟ نقطه سربه سر طرح كجاست؟ و نرخ بازدهی سرمايه گذاری در اين طرح يا پروژه چقدر است؟در بخش مالی مواردی كه ذكر آنها رفت و بسياری موارد ديگر در قالب سرفصل هايی به شرح ذيل مورد مطالعه بررسی قرار می گيرد:

_ محاسبه و برآورد فروش ساليانه طرح.

_ بدست آوردن قيمت تمام شده.

_ محاسبه سود خالص و ناخالص.

_ استخراج سود ويژه.

_ تعين نقطه سر به سر.

_ مشخص نمودن زمان برگشت سرمايه.

_ نرخ دقيق بازدهی سرمايه.

_ چگونگی اشتغالزايی.

_ پيشنهاد مبلغ تسهيلات بانكی مورد نياز پروژه.

_ مبلغ وام كوتاه مدت(وام سرمايه ثابت)

_ مبلغ وام بلند مدت(وام سرمايه در گردش)

_ مدت زمان بازگشت وام و تعيین سود مورد نظر بانك.


کارشناسان ما در همین لحظه منتظر پاسخگویی به شما هستند